• Range Blush Sensors
  • Code SNR-CHR-51449

Blush Tall Boy Deck Mounted Sensor faucet

Blush Tall Boy Deck Mounted Sensor faucet with Control Box (Battery Operated)